Rozliczenie PIT za pracownika przez Internet

Pracownik ma możliwość podjąć decyzję, by deklaracja roczna wysłana była bez jego udziału i bez jego podpisu, bezpośrednio przez zatrudniającego go pracodawcę. W takim przypadku musi dokonać pewnych formalności. W przypadku, gdy rozliczenia dokonuje pracodawca, wypełnia on za pracownika druk PIT-40, przesyłając go do urzędu skarbowego, uwierzytelniając jednocześnie bezpiecznym podpisem elektronicznym. Alternatywą może być przekazanie również w formie elektronicznej z pomocą e-podpisu – informacji PIT-11.

Podstawą rozliczenia – PIT-12 od pracownika

Rozliczenie przeprowadzone za pracownika wymaga złożenia przez pracownika jego pracodawcy nie później niż przed 10 stycznia danego roku druku PIT-12. Dotyczyć on może m.in. pracowników zarabiających na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego lub spółdzielczego stosunku pracy. PIT-12 nie złożą pracownicy zarabiający na podstawie umów zlecenie, dzieło i podobnych. Przychody takie muszą rozliczyć samodzielnie. Za te osoby pracodawca druku PIT nie może złożyć, a tym samym – otrzymają oni PIT-11 do końca lutego i sami musza złożyć roczną deklarację podatkową.

W PIT-12 pracownik musi nie później niż przed 10 stycznia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym złożyć oświadczenie, że:

  • poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów, które nie są wskazywane na deklaracji PIT-37 (opodatkowanych ryczałtowo),
  • nie korzysta z odliczeń, poza pobranymi przez płatnika składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  oraz zwróconymi świadczeniami, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek
  • nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko
  • nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem otrzymanego za pośrednictwem pracodawcy zwrotu uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Nie ma możliwości złożyć PIT za pracownika w przypadku, gdy korzysta on  z ulg, rozlicza się wspólnie z małżonkiem lub jako samotnie wychowujący lub nie złożył terminowo PIT-12. Planowane są jednak zmiany w tym zakresie, w szczególności wysyłania wszystkich deklaracji bezpośrednio od pracodawcy do urzędu; pracownik będzie wówczas miał możliwość jedynie korygować swoją deklarację.

Deklaracja PIT-40 przez internet

Po otrzymaniu PIT-12 pracodawca oprócz standardowych PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, powinien wysłać – w miejsce PIT-11 – zarówno do urzędu skarbowego, jak i do pracownika, deklarację PIT-40, w której:

  • uwzględnia koszty uzyskania przychodów (zarówno ryczałtowe, jak i ustalane procentowo - 50% i 20%, w zakresie stosowania kosztów podwyższonych podatnik wskazuje koszty faktycznie potrącone podatnikowi w trakcie roku podatkowego w jego zakładzie pracy);
  • odlicza od dochodu pobrane w ciągu roku składki na ubezpieczenia społeczne,
  • na wniosek podatnika odlicza od dochodu zwrócone płatnikowi, nienależnie pobrane  świadczenia - jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek;
  • odlicza od podatku kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w roku podatkowym ze środków podatnika;
  • dolicza do podatku otrzymany za jego pośrednictwem zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Złożenie PIT-40 nie oznacza, że podatnik nie może sam złożyć następnie deklaracji podatkowej. Do 30 kwietnia ma czas, by w miejsce danych wykazanych na PIT-40 wskazać własne, złożone na standardowym druku PIT.

W przypadku, gdyby podatnik po złożeniu PIT-12 zdecydował się rozliczyć samodzielnie, może on złożyć wniosek o przekazanie mu druku PIT-11. Wówczas z organe skarbowym rozlicza się samodzielnie.

E-podpis niezbędny jest zarówno pod drukiem PIT-40, jak i PIT-11. Przesłanie ich, przekazanie lub udostępnienie do pobrania powinno odbywać się poprzez uwierzytelniony e-podpis. Brak jest przy tym przesłanek uniemożliwiających przekazywanie informacji PIT-11 oraz PIT-40 w formie elektronicznej podpisem elektronicznym, umieszczonej na zabezpieczonej platformie internetowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja z 13 stycznia 2012 r., sygn. .akt  IPPB4/415-791/11-3/MP).