Deklaracje składane w formie elektronicznej bez e-podpisu

Deklaracje, które można składać bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (e-podpisu) to:

 • deklaracja dla podatku od towarów i usług/Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer (VAP-1);
 • deklaracje dla podatku od towarów i usług: a) (VAT-7), b) (VAT-7K), c) (VAT-8), d) (VAT-9M);
 • deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10);
 • deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11);
 • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12);
 • informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23);
 • informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26);
 • informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27);
 • informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE);
 • korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK);
 • deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);
 • informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A);
 • zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);
 • informacja o pozostałych podatnikach (SD-3/A); 15) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);
 • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym:
  • (PIT-36),
  • (PIT-36L),
  • (PIT-37),
  • (PIT-38),
  • (PIT-39);
 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy (PIT-CFC);
 • zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28);
 • deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A);
 • deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A);
 • deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R);
 • deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR);
 • informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);
 • informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11);
 • informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R);
 • informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z);
 • oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP);
 • wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy (PIT-WZ);
 • wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16);
 • deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;
 • deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);
 • deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW);
 • deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);
 • deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);
 • deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA); 36) deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (AKC-U/A);
 • deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S);
 • deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P);
 • zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;
 • wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol;
 • deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (P-KOP/MS);
 • deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (P-KOP/RG);
 • informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych (IGH-1).