Podstawy prawne wysyłania deklaracji przez internet

 Podstawe wysyłania deklaracji przez Internet są:

  • art. 3a – 3d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005, nr 8, poz. 60 ze zm.),
  • rozporządzenie ministra finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. 2017, poz. 1802).