Podstawy prawne wysyłania deklaracji przez internet

 Podstawe wysyłania deklaracji przez Internet są:

  • art. 3a – 3d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005, nr 8, poz. 60 ze zm.),
  • rozporządzenie ministra finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. 2007, nr 246, poz. 1817),
  • rozporządzenie ministra finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. 2010, nr 259, poz. 1769).

W zakresie numeru NIP podatnicy powinni pamiętać, że po złożeniu deklaracji wystąpić może błąd 411 – weryfikacja negatywna – błąd danych identyfikacyjnych, w związku z obowiązującą od 1 września 2011 r. zmianą przepisów ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U.2004, nr 269, poz. 2681). Zmiana dot. art. 3 ust. 1 i zmienia zasady posługiwania się numerem NIP na deklaracjach. W związku ze zmianą identyfikatorem podatkowym jest:

  • numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
  • NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.