Zbiorcza wysyłka e-Deklaracji do bramki UBD

Wykorzystanie Uniwersalnej Bramki Dokumentów pozwala wysyłać pakiety druków PIT-11, PIT-8C, PIT-R. Jednorazowo w ramach jednej transmisji danych płatnik może wysłać do 20.000 druków. Korzystanie z portu UBD pozwala zamiast wielu UPO (Urzędowych Poświadczeń Odbioru) otrzymać jeden UPO. 

Korzystanie z systemu UBD wymusza posługiwanie się zbiorczymi drukami PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ. W przypadku błędów system Ministerstwa Finansów przyjmie wszystkie druki łącznie lub też zgłosi błąd wysyłki podając dokumenty, które zawierają błędy. Dopiero poprawienie ich pozwoli na ponowną wysyłkę i akceptację całego zestawu druków.

Pomoc, jak korzystać z bramki UBD w e-pity Płatnika >

UBD - Ministerstwo Finansów wprowadza zmiany i ułatwia obowiązki płatników podatku PIT

Do końca 2014r. bramka elektroniczna, przyjmująca deklaracje podatkowe w systemie e-deklaracje umożliwiała przyjmowanie pojedynczych deklaracji i druków. Choć program e-pity pozwalał na łączną - zbiorczą wysyłkę wielu druków, to bramka przyjmowała je pojedynczo generując dla każdego z nich osobne UPO. Obecnie jednorazowo bramka przyjmuje zbiorcze zestawy druków, a podatnik nie będzie wielokrotnie przesyłać informacji podatkowych. Nie będzie także musiał przechowywać wielu numerów UPO, nadanych poszczególnym drukom. Bramka po przyjęciu transmisji danych wygeneruje jedno zbiorcze UPO.

Druki w UBD mogą wysyłać płatnicy będący osobami fizycznymi, prawnymi jak i jednostkami niemającymi osobowości prawnej. Zbiorczą wysyłkę opatrzeć należy odpowiednim podpisem. Płatnicy będący osobami fizycznymi podpisu dokonują poprzez zestaw danych autoryzujących (imię, nazwisko, data urodzenia, NIP/PESEL, kwota przychodu). Pozostali płątnicy stosować muszą tradycyjny e-podpis.

Nowe formularze stosowane w przypadku wysyłki zbiorczej przez UBD (Uniwersalną Bramkę Dokumentów)

Płatnicy korzystający z Uniwersalnej Bramki Dokumentów stosują nowe druki PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ. Druki te wewnętrznie nie różnią się od ich pojedynczych odpowiedników, np. pozycje PIT-11Z odpowiadają pozycjom PIT-11.

Dopuszczalne jest, by wysyłka części druków odbywała się zbiorczo, a części – w formie pojedynczych informacji podatkowych. W pojedynczej transmisji możliwe jest wypełnienie i wysłanie do 20.000 druków jednego rodzaju (odrębnie PIT-11Z, odrębnie – PIT-8CZ itd). Korekty wysyłanych zbiorczo deklaracji dokonuje się pojedynczo. Tzn. jeżeli podatnik popełni błąd dotyczący wielu informacji lub deklaracji podatkowych, to ich wysyłka odbywa się w sposób standardowy - bez korzystania ze zbiorczej bramki.