E-deklaracje wysyłane z zagranicy

Osoby przebywające za granicą, które pozostają zobowiązane rozliczyć się z polskim urzędem skarbowym, mają możliwość, by deklarację wysłać kilkoma metodami:

 • Za pomocą operatora pocztowego lub miejscowej firmy kurierskiej, należy jednak pamiętać, że datą otrzymania deklaracji będzie data, w której podmiot ten dostarczy przesyłkę do polskiego organu skarbowego, a nie data wysyłki,
 • Składając deklarację w polskim urzędzie konsularnym, datą złożenia jest data przyjęcia druku w urzędzie za granicą,
 • Wysyłając deklarację za pomocą sieci internet, datą złożenia jest wówczas data otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Uwaga! Zgodnie z propozycjami zmian w przepisach w roku przyszłym planuje się wprowadzić dodatkowe metody wysyłki pism z zagranicy, dla których to wysyłek datą doręczenia pisma będzie data nadania, a nie data odbioru deklaracji przez organ skarbowy. Termin ten ma być zachowany m.in. w przypadku deklaracji wysyłanych za pośrednictwem zagranicznego powszechnego operatora pocztowego.

Obowiązek rozliczenia się z organem podatkowym posiadają polscy rezydenci podatkowi, z tytułu całości swoich zarobków osiągniętych zarówno na terytorium RP, jak i źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium kraju.

W przypadku nierezydentów, deklaracje podatkową zobowiązani są złożyć  z tytułu dochodów osiągniętych na terytorium Polski, niezależnie od tego, czy w czasie ich osiągania faktycznie w kraju przebywali.

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Za rezydenta, czyli osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

E-deklaracja wysłana z zagranicy spełnia wszystkie wymogi deklaracji wysyłanej i przekazywanej do polskiego organu podatkowego.

Rocznej deklaracji podatkowej nie musi sporządzać nierezydent w przypadku, gdy podatek pobierany jest ryczałtowo przez płatnika (sporządza on informację IFT-1/IFT-1R) z tytułu:

 • z działalności wykonywanej osobiście oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1 ustawy o PIT, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
 • z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
 • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej,
 • z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.