E-deklaracje wysyłane z zagranicy

Osoby przebywające za granicą, które pozostają zobowiązane rozliczyć się z polskim urzędem skarbowym, mają możliwość, by deklarację wysłać kilkoma metodami:

 • za pomocą miejscowej firmy kurierskiej, należy jednak pamiętać, że datą otrzymania deklaracji będzie data, w której podmiot ten dostarczy przesyłkę do polskiego organu skarbowego, a nie data wysyłki,
 • W placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej - datą przekazania deklaracji będzie nadania przesyłki,
 • W przypadku wysyłki w dowolnej formie spoza kraju UE - datą przekazania deklaracji będzie data otrzymania przez polską placówkę pocztową (przejęcia przesyłki do doręczenia w Polsce)
 • Składając deklarację w polskim urzędzie konsularnym, datą złożenia jest data przyjęcia druku w urzędzie za granicą,
 • Wysyłając deklarację za pomocą sieci internet, datą złożenia jest wówczas data otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Obowiązek rozliczenia się z organem podatkowym posiadają polscy rezydenci podatkowi, z tytułu całości swoich zarobków osiągniętych zarówno na terytorium RP, jak i źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium kraju.

W przypadku nierezydentów, deklaracje podatkową zobowiązani są złożyć  z tytułu dochodów osiągniętych na terytorium Polski, niezależnie od tego, czy w czasie ich osiągania faktycznie w kraju przebywali.

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
 • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
 • papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
 • tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
 • tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia;
 • niezrealizowanych zysków.

Za rezydenta, czyli osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

E-deklaracja wysłana z zagranicy spełnia wszystkie wymogi deklaracji wysyłanej i przekazywanej do polskiego organu podatkowego.

Rocznej deklaracji podatkowej nie musi sporządzać nierezydent w przypadku, gdy podatek pobierany jest ryczałtowo przez płatnika (sporządza on informację IFT-1/IFT-1R) z tytułu:

 • z działalności wykonywanej osobiście oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1 ustawy o PIT, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
 • z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
 • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej,
 • z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.