Rozliczenie małżonków przez Internet

Małżonkowie mogą dokonać wspólnie lub osobno rozliczenia rocznego przy wykorzystaniu sieci Internet. Nie ma znaczenia, czy składają oni osobne deklaracje, czy też zaznaczą opcję, żę chcą się rozliczyć wspólnie. W obu przypadkach podpis pod deklaracją składa się za pomocą danych uwierzytelniających, nie trzeba natomiast posiadać bezpiecznego podpisu elektronicznego lub składać w organie podatkowym dodatkowych oświadczeń czy upoważnień dla jednego z małżonków.

Jeżeli małżonkowie zdecydują się, by rozliczyć się wspólnie, deklaracja podpisywana jest danymi uwierzytelniającymi jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Jednocześnie nie ma obowiązku składania w organie podatkowym druku UPL-1, zawierającego pełnomocnictwo na rzecz drugiego z małżonków.

Tak samo jak deklarację podatkową, małżonkowie w formie elektronicznej mają możliwość złożyć korektę złożonej uprzednio deklaracji podatkowej.

Danymi uwierzytelniającymi są:

  • Imię,
  • Nazwisko,
  • Numer PESEL (lub NIP, jeśli podatnik identyfikowany jest tym numerem),
  • Data urodzenia,
  • Kwota przychodu wskazana w deklaracji składanej z roku poprzedniego, w przypadku pierwszej deklaracji lub braku przychodu podaje się kwotę „zero złotych”.

Małżonkowie muszą dokonać wyboru, czy deklaracja składana przez Internet składana jest wspólnie czy samodzielnie, osobno przez każdego z nich. W przypadku wspólnego rozliczenia muszą oni zaznaczyć kwadrat „wspólne rozliczenie na zasadach art. 6 ust 2 ustawy o PIT”.

Rozliczenia przez internet małżonkowie dokonują dołączając do deklaracji wszystkie niezbędne załączniki. Mają również możliwość złożyć własne druki, których nie rozliczają wspólnie. Bez podpisu elektronicznego złożą:

PIT-16 w formie karty podatkowej
PIT-16a deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego przez rozliczających kartę podatkową
PIT-19a informacja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych,
PIT-28 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
PIT-36 z działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu i dzierżawy - opodatkowanych na zasadach ogólnych
PIT-36L z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach podatku liniowego
PIT-37 Źródła przychodów rozliczane za pośrednictwem płatnika opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej
PIT-38 Kapitałowy pieniężne
PIT-39 odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami