Korekta deklaracji PIT przez Internet

Podatnik, który złożył deklarację podatkową w formie standardowej (w okienku podawczym, lub pocztą) ma prawo dokonać jej korekty zarówno w formie standardowej, jak i przez internet. Podobnie, jeżeli złożył deklarację przez internet, ma możliwość skorygować ją w tej samej formie lub w formie standardowej, składając ją w okienku podawczym lub w formie listu poleconego za pośrednictwem operatora pocztowego  - Poczty Polskiej.

Zasady powyższe dotyczą deklaracji składanych za okres, gdy możliwe było wysyłanie ich już w formie elektronicznej. Jeżeli korekta dotyczy deklaracji złożonej wcześniej, gdy nie było możliwe jej składanie w formie elektronicznej, konieczne jest dokonanie korekty w tradycyjnej formie.
Korygowanie w dowolnej formie dotyczy więc:

 • zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) składanych począwszy za rok 2008;
 • zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39) składanych począwszy za rok 2009;
 • składanych począwszy za rok 2010:
  • zeznań o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),
  • deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A),
  • deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A).
 • deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010 r.;
 • deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) dotyczących czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2011 r.;
 • deklaracji dla podatku od towarów i usług/Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer (VAP-1) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 1 stycznia 2012 r.;

Korekta deklaracji podatkowej wymaga:

 • zaznaczenia w deklaracji pola „korekta”
 • wypełnienia całej deklaracji prawidłowo, bez występującego wcześniej błędu,
 • podpisania deklaracji (w tym danymi uwierzytelniającymi,
 • złożenia druku uzasadnienia przyczyn korekty ORD-ZU.